Mając na uwadze dobrostan osób transpłciowych i niebinarnych studiujących na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, zwracamy się do Magnificencji Rektora z apelem o przywrócenie możliwości zmiany adresu mailowego i danych na platformie do zajęć online. 

Działając lokalnie na rzecz osób LGBTQIA z niepokojem obserwujemy wykluczające osoby transpłciowe i niebinarne decyzje władz Uniwersytetu Pedagogicznego, który jeszcze do niedawna mógł uchodzić za przykład uczelni wspierającej oraz wzmacniającej różnorodność, odpowiadającej na potrzeby osób studiujących, jak i wyzwania, przed którymi stajemy w naszych społecznościach.

W 2020 roku uczelnia przyjęła wciąż obowiązującą, uwzględniającą także niektóre przepisy Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, “Procedurę przeciwdziałania dyskryminacji na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”. Czytamy w niej, że Uniwersytet “dąży do wdrażania najwyższych standardów mających na celu zapewnienie równego traktowania wszystkich członków społeczności akademickiej”. Z paragrafu 2. dokumentu dowiadujemy się, jak brzmi przyjęta na Uniwersytecie definicja dyskryminacji, uwzględniająca wśród wymienionych przesłanek m.in. tożsamość płciową. Równocześnie dokument wymienia obowiązki pracowników uczelni, wśród których znalazło się “szanowanie godności i dóbr osobistych wszystkich uczestników procesu pracy i edukacji”. Warto w tym miejscu przypomnieć Artykuł 1. Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, mówiący, że “Godność człowieka jest nienaruszalna. Musi być szanowana i chroniona”. Zasada niedyskryminacji jest także ważnym elementem polityk horyzontalnych Unii Europejskiej, w tym w programie Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego Uniwersytet Pedagogiczny realizuje projekt na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Umożliwienie osobom transpłciowym i niebinarnym korzystania z preferowanych przez te osoby danych w adresie mailowym i na platformie do zajęć online, zwłaszcza w trwającym długo i nieuregulowanym w Polsce procesie tranzycji, jest humanitarnym i empatycznym wyjściem naprzeciw standardom coraz powszechniej stosowanym na wielu, także polskich, uczelniach. Jest ono symbolem szacunku i troski o osoby studiujące, które mogą dzięki temu wykorzystać swój pełny potencjał, zarówno w przygotowaniu do życia społecznego, jak i wejściu na rynek pracy. 

Apelujemy do Magnificencji Rektora o jak najszybsze przywrócenie studentom i studentkom transpłciowym i niebinarnym możliwości zmiany adresu mailowego i danych na platformie do zajęć online na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.