I. Informacje ogólne

1. Wydawcą portalu milk.org.pl jest Fundacja Równość.org.pl z siedzibą w Krakowie, ul. Kordiana 56/59, 30-653 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000450629, NIP: 6762465290, Regon: 122791665.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu milk.org.pl.

3. Osoby użytkujące (Użytkownicy i Użytkowniczki)) są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Akceptując Regulamin, osoby użytkujące zgadzają się na jego postanowienia.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje bezwzględnie wszystkich korzystających z portalu. Nieprzestrzeganie Regulaminu wiąże się z konsekwencjami, które zostały opisane w IV części.

II Obowiązki i prawa Wydawcy portalu milk.org.pl

1. Wydawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezproblemowe funkcjonowanie strony wraz z pełnym zakresem jej funkcjonalności z zaznaczeniem, iż odpowiedzialnością nie są objęte awarie techniczne wynikające z przyczyn niezależnych od Wydawcy.

2. Wydawca zobowiązuje się do reakcji w momencie zgłoszenia naruszenia zasad panujących na portalu (mowa tutaj m.in. o usuwaniu treści zabronionych).

3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez osoby użytkujące portal.

4. Wydawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony bez podawania przyczyny, zwłaszcza w sytuacji, gdy konieczne są prace modernizacyjne lub naprawcze.

5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi (w szczególności spowodowane siłą wyższą).

III Obowiązki i prawa Użytkowników i Użytkowniczek korzystających z portalu milk.org.pl

1. Zabronione jest obrażanie i poniżanie innych Użytkowników i Użytkowniczek.

2. Zabronione jest używanie słów uznanych potocznie za wulgarne bądź obraźliwe.

3. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek treści, które nie są własnością Użytkownika i Użytkowniczki i noszą znamiona plagiatu – zarówno w formie tekstowej, jak i graficznej.

4. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek treści będących przejawem jakiejkolwiek formy dyskryminacji (np. na tle pochodzenia, etnicznym, płciowym, religijnym, orientacji seksualnej, tożsamości i ekspresji płciowej).

5. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek treści pornograficznych.

6. Zabronione jest umieszczanie treści reklamowych i komercyjnych. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy treść taka została wcześniej zaakceptowana przez Wydawcę portalu.

7. Zabronione jest umieszczanie materiałów nielegalnych bądź adresów stron/linków, które kierują do materiałów nielegalnych.

8. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu milk.org.pl bez zgody osób autorskich.. 

9. Zabronione jest rejestrowanie się pod nickami będącymi nazwami własnymi (np. nazwiska znanych osób).

10. Użytkownik/-czka ponosi odpowiedzialność za naruszenia majątkowych praw autorskich lub dóbr osób trzecich.

11. Użytkownik/-czka ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie materiały, zwłaszcza w sytuacji naruszenia majątkowych praw autorskich lub dóbr osób trzecich.

12. Zabronione jest podszywanie się pod innych Użytkowników/-czki.

13. Zabronione jest zakładanie dodatkowych kont. Jeden użytkownik = jedno konto. W przypadku odkrycia, iż użytkownik korzysta na portalu z dwóch (lub więcej) kont - wszystkie zostaną zbanowane.

14. Użytkownik/-czka winień dbać o aktualność danych swojego konta, zwłaszcza adresu mailowego, który służy Redakcji do kontaktu z Użytkownikiem oraz jest jedyną formą umożliwiającą odzyskanie hasła.

15. Użytkownik/-czka ma prawo do własnych opinii i poglądów (o ile nie naruszają zasad Regulaminu) oraz do traktowania go z szacunkiem.

16. Użytkownik/-czka może dowolnie korzystać z portalu milk.org.pl, o ile nie łamie przy tym zasad Regulaminu.

17. Użytkownik/-czka ma prawo do zgłoszenia jakichkolwiek uwag i sugestii związanych z portalem milk.org.pl. W tym przypadku należy skontaktować się z redakcją portalu (info@rownosc.org.pl).

18. Użytkownik/-czka ma prawo do usunięcia swojego konta. W tym przypadku zobowiązany jest do kontaktu z redakcją portalu milk.org.pl (milk@rownosc.org.pl). 

IV Kary

1. Za niepostrzeganie Regulaminu Użytkownikowi/-czce grozi usunięcie/moderacja treści, a w ostateczności blokada konta.

2. Upomniany Użytkownik/-czka jest zobowiązany zastosować się do nałożonej kary.

3. W przypadku braku wyrażenia zgody na nałożoną karę, Użytkownikowi/-czce przysługuje odwołanie. Odwołanie takie należy przesłać do redakcji portalu milk.org.pl drogą mailową (milk@rownosc.org.pl).   

4. W sprzecznych sytuacjach nieokreślonych przez Regulamin decyzję zawsze podejmuje Redakcja.

V Polityka prywatności

Informacje o Polityce Prywatności dostępne są TUTAJ

VI Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Wydawcę portalu milk.org.pl. Informacja o zmianach będzie przekazana do wiadomości publicznej.

2. Korzystanie przez Użytkownika z portalu milk.org.pl po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z jego akceptacją.

3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie wraz z ich publicznym ogłoszeniem.

4. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym Regulaminem prosimy o kontakt na adres mailowy milk@rownosc.org.pl.